Enerji yönetim Sistemi ile daha az Enerji Tüketin, daha az ödeyin ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakın

Enerji yönetim Sistemi ile daha az Enerji Tüketin, daha az ödeyin ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakın

Enerji, her geçen gün daha fazla kullanılan, varlığımızı sürdürmek için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Enerjiyi bir kelime ile tanıtmak mümkün değildir.
• Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir.
• Enerji, farklı formlarda ve amaçlarla kullanılır.
• Enerji, güçtür.
• Enerji, paradır.
Dünya’da enerji kullanımını birkaç alanda sınıflandırmak mümkün: Üretim, Binalar, Ulaşım, ve diğer.
Enerji Kaynakları ise ana olarak 3 sınıfta toplanabilir.
 Fosil Yakıtlar (Kömür, petrol, doğal gaz)
 Yenilenebilir Enerji ( Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, gel-git, hidrojen, biokütle, biogaz)
 Nükleer Enerji
 Sürdürülebilirlik açısından fosil yakıtlar gibi
 Enerji içeriği açısından, yenilenebilir kaynaklar gibi

Enerji ise hızlı bir şekilde tüketilmektedir. Bugünkü verilere bakıldığında önümüzdeki 45 yıl boyunca yetecek Petrol kaynağı, önümüzdeki 65 yıl boyunca yetecek Doğal gaz kaynağı ve önümüzdeki 185 yıl boyunca yetecek Kömür kaynağı mevcuttur. PEKİ YA SONRA!!!!!

Geleceğimizi ve çocuklarımızın daha güvenli bir hayat sürdürebilmesi için belirli önlemler uygulayarak, kalite, konfor, güvenlik vb. fonksiyonlarda azalmayı  kabul ederek enerji tüketimini azaltmalıyız. Yani enerji tasarrufu yapmamız bir şart haline gelmiştir.
Tabi enerji tasarrufu yaparken yaşam alanlarımızdaki standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması önemli bir kriterdir. İşte buna Enerji verimliliği adı verilmektedir.

Genel olarak tesislerde enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 oranında yer alır. Ürünün, hizmetin birim maliyetini, kurumun karlılığını ve rekabet gücünü etkiler. Dolayısıyla ENERJİ YÖNETİMİ yapmak günümüz koşullarında kaçınılmaz olmaktadır. İyi bir Enerji Yönetimi, %5 ile %40 arasında enerji tasarrufu sağlar.

Enerji  Yönetimi enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere  yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini ifade eder.

ISO 50001 :2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

NEDEN  ISO 50001 ?
EYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;
• Enerji verimliliğini iyileştirmek için sistemlerin ve proseslerin kurulmasına fırsat tanır.
• Sürekli bir iyileştirme prosesi sunar.
• Enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerini oluşturur.
• Enerji politikasını ve hedeflerini resmileştirir.
• Güvenli enerji tedariği araştırılmasını sağlar.
• Teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturur.
• Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş.
• İş performanslarında iyileşme.
• Artan üretkenlik ve rekabet edebilirlik.
• Sera Gazı emisyonlarında azalma ve ilgili mevzuatlara uyum.
• Çevrenin korunması.
• Kaynakların etkin kullanımı.
• Mevzuata uyumun sağlanması.
• Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi.

 

Share the Post